Home » University Information

University Information

နည်းပညာတက္ကသိုလ် (တောင်ငူ)

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ငူမြို့နယ်၊ ကေတုမတီမြို့၊ သဝန်ငယ်ရပ်ကွက်၊ သက်ရှည်ကျော်ထင်လမ်း တွင်တည်ရှိပါသည်။

 

ractor

ပါမောက္ခချုပ်

ဒေါက်တာမောင်မောင်လတ်

B.E. (Electronics) , M.E. (Electronics ), YTU;
Ph.D. ( Microelectronics ), MEPhI , Moscow ,Russia
Rector(1.10.2011 up-to now)
Technological University (Taungoo )

Read More..

 

သင်ကြားပေးလျက်ရှိသော အဓိကဘာသာရပ်များ

(က) မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာ ဘာသာရပ်

(ခ) အီလက်ထရောနစ်အင်ဂျင်နီယာ ဘာသာရပ်

(ဂ) လျှပ်စစ်စွမ်းအားအင်ဂျင်နီယာ ဘာသာရပ်

(ဃ) စက်မှုအင်ဂျင်နီယာ ဘာသာရပ်

(င) သုတနည်းပညာ ဘာသာရပ်

(စ)စက်မှုအီလက်ထရောနစ်အင်ဂျင်နီယာ ဘာသာရပ်

ပါမောက္ခချုပ် နှင့် ဌာနအသီးသီး၏ ဌာနမှူးများ၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ(profile) ကိုအောက်ပါ Link မှတဆင့် ၀င်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

သင်တန်းနှစ်အလိုက် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူအင်အား

 

စဉ် သင်တန်း ကျား စုစုပေါင်း
B.E ပထမနှစ် ၁၅၁ ၈၇ ၂၃၈
B.E ဒုတိယနှစ် ၂၁၀ ၈၉ ၂၉၉
B.Tech တတိယနှစ် ၃၈၆ ၂၀၀ ၅၈၆
B.Tech. စတုတ္ထနှစ် ၃၇၂ ၂၆၁ ၆၃၃
B.E ၅၀၀ ၄၇၄ ၉၇၄
                 စုစုပေါင်း ၁၆၁၉    ၁၁၁၁      ၂၇၃၀

 

 ဘာသာရပ်အလိုက်ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူအင်အား

စဉ် ဘာသာ
ရပ်
B.E B.Tech စတုတ္ထနှစ် B.Tech

တတိယနှစ်

B.E

ဒုတိယနှစ်

B.E

ပထမနှစ်

စုစုပေါင်း
Civil ၃၆၃ ၁၆၂ ၁၉၁ ၉၀ ၇၄ ၈၈၀
EC ၁၄၀ ၁၁၁ ၁၀၈ ၅၁ ၅၀ ၄၆၀
EP ၁၆၃ ၁၃၀ ၁၀၅ ၆၃ ၅၅ ၅၁၆
Mech ၁၈၀ ၁၃၉ ၁၅၃ ၉၅ ၅၉ ၆၂၆
IT ၇၈ ၃၈ ၁၁ ၁၂၇
MC ၅၀ ၅၃ ၁၈ ၁၂၁
စုစုပေါင်း ၉၇၄ ၆၃၃ ၅၈၆ ၂၉၉ ၂၃၈ ၂၇၃၀

 

ဘာသာရပ်အလိုက် ကျောင်းသားနှင့် ဆရာ အချိုး

စဉ် ဘာသာရပ် ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူ အရေအတွက် ဆရာ၊ ဆရာမ

အရေအတွက်

ကျောင်းသား နှင့် ဆရာ အချိုး
Civil ၈၈၀ ၁၈ ၄၉ : ၁
EC ၄၆၀ ၂၁ ၂၂ : ၁
EP ၅၁၆ ၂၇ ၁၉ : ၁
Mech ၆၂၆ ၂၂ ၂၈ : ၁
IT ၁၂၇ ၁၁ ၁၂ : ၁
MC ၁၂၁ ၁၈ ၇ : ၁
Myanmar
English ၂၀
Engg: Maths
၁၀ Engg: Physics
၁၁ Engg: Chem
         စုစုပေါင်း ၂၇၃၀ ၁၅၈ ၂၃ :

 

အရာထမ်း၀န်ထမ်းဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ခန့်အပ်အင်အား

စဉ် ရာထူး ဖွဲ့စည်းပုံ အင်အား ခန့်အပ်

အင်အား

ပို လို မှတ်ချက်
ပါမောက္ခချုပ်
ဒု-ပါမောက္ခချုပ်
ပါမောက္ခ ၁၉ ၁၈
တွဲဖက်ပါမောက္ခ ၆၇ ၆၀
ကထိက၊ဌာနခွဲမှူး၊ မော်ကွန်းထိန်း ၁၃၂ ၂၅ ၁၀၇
လ/ထကထိက၊ လ/ထမော်ကွန်းထိန်းဌာနစုမှူး ၈၀ ၅၁ ၂၉
စုစုပေါင်း ၃၀၀ ၈၅   ၂၁၅  

 

အမှုထမ်း၀န်ထမ်းဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ခန့်အပ်အင်အားစာရင်း

စဉ် ရာထူး ဖွဲ့စည်းပုံအင်အား ခန့်အပ်အင်အား ပို လို မှတ် ချက်
နည်းပြ
ရုံးအုပ်၊ စာရင်းကိုင်
ဌာနခွဲစာရေး၊သရုပ်ပြ ၁၇၈ ၇၈ ၁၀၀
သရုပ်ပြ
အကြီးတန်းစာရေး၊ သရုပ်ပြ၊ဓါတ်ခွဲ ကျွမ်းကျင်(၃)၊စာကြည့်တိုက်လ/ထ(၃)၊ စာရင်းကိုင်(၃)၊ ပစ္စည်းထိန်း(၃) ၇၄ ၁၀ ၆၄
အငယ်တန်းစာရေး၊ဓာတ်ခွဲခန်းလ/ထ(၄) စာကြည့်တိုက်လ/ထ(၄)၊စာရင်းကိုင်(၄) ၉၆ ၉၃
ယာဉ်မောင်း၊ လုံခြုံရေး၊ သန့်ရှင်းရေး၊ အမှုတွဲထိန်း၊ ဓါတ်ခွဲကျွမ်းကျင်(၅)၊ စာကြည့်တိုက်(၅) ၁၁၂ ၁၈ ၉၄
ရုံးအကူ၊သန့်ရှင်းရေး၊လုပ်သားအထွေထွေ ၉၉ ၉၆
စုစုပေါင်း ၅၆၆ ၁၂၈ ၁၂ ၄၅၀

 

အဆောက်အဦဖွဲ့စည်းပုံ

စဉ် အဆောက်အဦ အမျိုးအစား အရေ

အတွက်

နည်းပညာတက္ကသိုလ်မှ အသုံးပြုသော အမျိုးအစား မှတ်ချက်
ပင်မသုံးထပ်ဆောင် ပါမောက္ခချုပ်ရုံးခန်း၊ ရုံးခန်းများ၊ ၊စာသင်ခန်းများ အစည်းအဝေးခန်း ၊အင်တာနက်ခန်း၊ စတိုခန်း၊ ပုံဆွဲခန်း၊ ဘွဲ့နှင်းသဘင်ခန်းမ TU(Toungoo) ကျောင်းဝင်း
ပင်မသုံးထပ်တိုးချဲ့ဆောင် စာသင်ခန်းများ၊ Language Lab ခန်းများ၊ စာကြည့် တိုက်၊ ဌာနခန်းများ၊ ကွန်ပျူတာခန်းနှင့်ဆေးခန်း
တစ်ထပ်စာသင်ဆောင် Lab ခန်းများ
ပုံဆွဲဆောင် ပုံဆွဲခန်းများ
အလုပ်ရုံ လက်တွေ့ခန်းများ
အလုပ်ရုံ(ဆောက်လုပ်ဆဲ)
ရှင်းလင်းဆောင် ဝန်ထမ်းမိသားစုနေအိမ်
(၂)ခန်းတွဲအိမ်ရာ (RC) ပါမောက္ခချုပ်နှင့် အရာရှိ အိမ်ထောင်သည်
(၆)ခန်းတွဲ(၂)ထပ်(RC) အရာရှိ အိမ်ထောင်သည်
၁၀ (၆)ခန်းတွဲ(၁)ထပ်(RC) ဆရာမ အပျိုဆောင်
၁၁ ဆရာမဆောင်(၂)ထပ် ဆရာမ အပျိုဆောင်
၁၂ ဆရာဆောင်(၁)ထပ် ဆရာ လူပျိုဆောင်
၁၃ (၆)ခန်းတွဲအိမ်ရာ(ပျဉ်) အိမ်ထောင်သည်
၁၄ ပုံဆွဲဆောင် ဝန်ထမ်းမိသားစုနေအိမ်
စုစုပေါင်း ၂၃

 

ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ

စဉ် အဆောက်အဦ အမျိုးအစား အဆောက်အဦ အရေအတွက် နေထိုင်သူများ၏ရာထူး နေထိုင်သူ အရေအတွက် မှတ်ချက်
(၂)ခန်းတွဲအိမ်ရာ (RC) ၅ လုံး ပါမောက္ခချုပ်

ပါမောက္ခ

ဒုတိယပါမောက္ခ

ကထိက/ဌာနခွဲမှူး

လ/ထကထိက

နည်းပြ၊သရုပ်ပြ

၁ ဦး

၁ ဦး

၃ ဦး

၅ ဦး

၂   ဦး

၂   ဦး

(၆)ခန်းတွဲ(၂)ထပ် အိမ်ထောင်သည် ၁ လုံး ဒုတိယပါမောက္ခ

ကထိက၊ ဌာနခွဲမှူး

လ/ထကထိက

သရုပ်ပြ

၁ ဦး

၆ ဦး

၅ ဦး

၁ ဦး

(၆)ခန်းတွဲ(၁)ထပ်(RC) ၁ လုံး ဒုတိယပါမောက္ခ၊

ကထိက

လ/ထကထိက၊ဌာနစုမှူး

နည်းပြ၊သရုပ်ပြ

၂ ဦး

၃ ဦး

၈ ဦး

၆ ဦး

ဆရာမဆောင်(၂)ထပ် ၁ လုံး ကထိက

လ/ထကထိက

နည်းပြ

သရုပ်ပြ

၁ ဦး

၉ ဦး

၁ ဦး

၃၀ ဦး

ဆရာဆောင်(၁)ထပ် ၁ လုံး လ/ထကထိက

ဓါတ်ခွဲကျွမ်းကျင်(၃)

နေ့စား

၃ ဦး

၁ ဦး

၁ ဦး

၆ခန်းတွဲအိမ်ရာ(ပျဉ်) ၂ လုံး လက်ထောက်ကထိက

ရုံးအုပ်၊သရုပ်ပြ၊

လုံခြုံရေး

၂ ဦး

၄ ဦး

၁ ဦး

ရှင်းလင်းဆောင် ၂ လုံး ခေတ္တဝင်းမှူး

ဓာတ်ခွဲကျွမ်းကျင်(၅)

လုံခြုံရေး

သန့်ရှင်းရေး

နေ့စား

၁ ဦး

၁ ဦး

၁ ဦး

၁ ဦး

၂ ဦး

ပုံဆွဲဆောင် ၁ လုံး လ/ထကထိက

ရုံးအုပ်

၂ ဦး

၁ ဦး

မော်တော်ယာဉ်ဖွဲ့စည်းပုံ

စဉ် ယာဉ်အမျိုးအစား ယာဉ်အမှတ် အရေအတွက် မှတ်ချက်
၁။ ၁ဂ/၈၅၃၅ တိုယိုတာဆလွန်း (၁)စီး
၂။ ၁ဂ/၉၉၆၅ တိုယိုတာဆလွန်း (၁) စီး
၃။ 3D/2574 တိုယိုတာ(HIACE) (၁) စီး

 

မော်တော်ဆိုင်ကယ် ဖွဲ့စည်းပုံ

စဉ် ယာဉ်အမှတ် ယာဉ်အမျိုးအစား အရေအတွက် မှတ်ချက်
၁။ ၁ယ/၄၀၄၃၂ ကင်ဘိုဒရင်း ၁ စီး
၂။ ၁ယ/၁၂၁၆ လုံစင်းဒရင်း 110 ၁ စီး

 

ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေလျာထားမှု (၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာနှစ်)

ကျောင်းပိုင်မြေဧက

စုစုပေါင်း

အခြေအနေ မှတ်ချက်
လန(၃၉)ရရှိမှု ပုံစံ(၁၀၅)(၁၀၆)ရရှိမှု မြေဂရန်ရရှိမှု
 

 

(၁၄၉.၇၇၁)ဧက

  (၁၄၉.၇၇၁)ဧက အား ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၏ (၃-၂-၂၀၀၆) ရက်စွဲပါ စာအမှတ်၊ ၃၀၀/၂-၅/ ဦး ၁ အရ ကျောင်းပိုင်မြေ အဖြစ် အခဲ့မဲ့လွှဲပြောင်း ပေးပြီးဂရန်အမည်ပေါက် ရရှိပြီး ဖြစ်ပါသည်။